Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
 ОБРЪЩЕНИЕ 
 ИСТОРИЯ 
 КОДЕКС 
 ЦЕЛИ 
 ЕКИП 
 ДРУГИТЕ ЗА НАС 
Кодекс на честта

ЧЛЕН 1: Евро-Ток Интернационал е европейска асоциация, която представлява Шеф-готвачите, членове на Евро-Ток от всички страни в Европа.
ЧЛЕН 2: Целта на Евро-Ток е да зачита разнообразието в традициите в страните и регионите на обединена Европа.
ЧЛЕН 3: Кулинарите от Евро-Ток поддържат помежду си добри отношения и изпращат единно послание от организацията към потребителите.
ЧЛЕН 4: Кулинарите от Евро-Ток гарантират общи принципи, които се споделят от всички членове на организацията в цяла Европа.
ЧЛЕН 5: Кулинарите от Евро-Ток споделят най-добрите си практики в сърцето на организацията.
ЧЛЕН 6: Евро-Ток защитава здравословната храна базирана на качествени продукти.
ЧЛЕН 7: Кулинарите от Евро-Ток са за природосъобразна храна и традиционни рецепти като гаранция за разнообразието в европейското кулинарно наследство и запазването на регионалните продукти.
ЧЛЕН 8: Продуктите, използвани в кухнята са свежи и приготвени на място.
ЧЛЕН 9: Използваните продукти са съобразени със сезоните и осигуряват автентичен вкус.
ЧЛЕН 10: Кулинарите от Евро-Ток защитават разнообразието на вкусовете на храната и многообразието на съставките. Осигуряват консуматорите със здравословна храна и допринасят за хранителния баланс.
ЧЛЕН 11: Мисията на Евро-Ток е защита, информация и образование на потребителите.
ЧЛЕН 12: Важно е менюто да е реално отражение на ястията, които се предлагат, за да бъде запазено доверието на потребителите.
ЧЛЕН 13: Кулинарът трябва да е изцяло независим от доставчиците.
ЧЛЕН 14: Професията трябва да остане прозрачна, за да се гарантира, че храната е безопасна и с доказан произход.
ЧЛЕН 15: Шеф-готвачите приспособяват традициите към съвременния начин на живот. Предават споделеното удоволствие от определен начин на живот.*********************************************************************************************************


  У С Т А В

  НА

  СДРУЖЕНИЕ „ЕВРО-ТОК БЪЛГАРИЯ”


  I. НАИМЕНОВАНИЕ И СТАТУТ НА СДРУЖЕНИЕТО

  1. СДРУЖЕНИЕ „ЕВРО-ТОК БЪЛГАРИЯ" е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

  2. Пълното наименование е СДРУЖЕНИЕ „ЕВРО-ТОК БЪЛГАРИЯ", а на латиница COMMUNITY "EURO-TOQUES BULGARIA".

  3. Сдружението е предназначено да развива общественополезната си дейност в следните сфери:

  3.1. Да пропагандира сред професионалистите и гражданското общество здравословното хранене и здравословните технологии в готварството, хлебарството и сладкарството при хармонично съчетание на принципите на професионализъм, традиционализъм, модернизация, научност, етичност и естетизация;

  3.2. Да подпомага професионалната и социалната интеграция на своите членове, личностната им реализация и подпомагане на нуждаещите се рт специални грижи готвачи, хлебари и сладкари, които са в трудна ситуация поради трайно заболяване, напреднала възраст или други извънредни фактори от социално-икономически характер;

  3.3. Да защитава социалните придобивки и професионалните права, да им съдейства за придобиване на приоритетно акционерно участие в хотели, ресторанти и други заведения за обществено хранене, да оказва подкрепа за изравняване на заплащането в туристическата индустрия съобразно Европейските изисквания.

  3.4. Да съдейства за опазване на околната среда и здравето на хората чрез използване в практиката на екологични храни и напитки;

  3.5. Да съдейства за Европейската интеграция на българските готвачи, хлебари и сладкари, като издирва, съхранява и разпространява българските постижения в съответната област в България и чужбина, както да усвоява световния опит.

  4. Сдружението е независимо от която и да е партия и организация, която развива политическа дейност или е свързана с политическа партия. В него не могат да се образуват структури на политически партии и организации. Сдружението НЕ е профсъюз.

  5. Сдружението НЕ формира печалба, но може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с неговия предмет и основна дейност. Приходите от осъществяването на допълнителна стопанска дейност се изразходват за осъществяване дейността на Сдружението и постигането на посочените в настоящия устав цели и задачи.

  6. Сдружението има печат, който е кръгъл и възпроизвежда неговия знак и пълното му наименование на български и/или на английски език.

  II. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, КЛОНОВЕ
  1. Седалището на сдружението е в гр. София, СО-район Средец.
  2. Адресът на управление е: град София, СО-район Средец, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 1 („Гранд Хотел София”).
  3. Сдружението може да учредява свои клонове в значими за дейността му населени места в България и чужбина.

  III. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СПОСОБИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ
  1. ПРЕДМЕТ - Сдружението издирва, съхранява, развива и разпространява добрите традиции в готварството, хлебарството и сладкарството в България и чужбина във всички стадии на процеса от започването на производството, през доставката, преработването и т.н. до окончателната консумация от потребителите, при строго спазване на критериите за професионализъм, етика, здравословност, приемственост, естетичност, научност на достиженията, модернизация и др.
  2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

  А/ да подобри качеството на професионалната квалификация на кадрите в готварството, хлебарството и сладкарството;

  Б/ да разработи социално-икономическа програма за насърчаване и подпомагане на членовете на сдружението (редови и почетни);

  В/ да издирва, съхранява, развива и разпространява типичните за България и отделни райони продукти, ястия, напитки и специалитети;

  Г/ да организира участие в международни конкурси и състезания, както и публичното представяне на български готвачи, сладкари, хлебари и на традиционната българска кухня чрез всички подходящи способи, обмяна на опит в национален и международен мащаб;

  Д/ да предоставя професионална информация на своите членове на европейско и световно равнище чрез организиране на информационен обмен;

    Е/ да съдейства за повишаване културата на хранене на населението;
  Ж/ да осъществява подбор в професионалния сектор и утвърждава нива на обучение и професионални умения на кадрите, съпоставими с европейските и световни нива;

  3/ да сътрудничи със сходни сдружения в България и чужбина, да изгради професионален център „Евро-Ток България" и да кандидатства за членство в „Евро-Ток Интернешънъл", тъй като признава и съблюдава неговия Етичен кодекс и Десетте правила на учредителите му;

  И/ да представлява европейски и световни кулинарни институти, организации, сдружения и други, които извършват дейност за придобиване и повишаване квалификацията на лица, свързани с хранително-вкусовата индустрия.

  3. СПОСОБИ И МЕТОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

  А/ изграждане на професионална база за обучение на готвачи, хлебари и сладкари, централизирана в гр. София и със звена на цялата територия на Република България;

  Б/ системно провеждане на курсове, семинари и лекции за повишаване професионалната квалификация на кадрите;

  В/ осъществяване на: квалифицирана консултантска помощ при оборудване на професионални кухни и прилежащите им помещения в хотели, ресторанти, кухни-майки и други заведения за обществено хранене; оценка качеството на храни, напитки, подправки и др.; публично частно партньорство, вкл. консултантска помощ в нормотворческата сфера; сформиране на комисии за подбор на кадри;

  Г/ осъществяване на рекламна и издателска дейност в областта на готварството, хлебопроизводството и сладкарството;

  Д/ действено и съобразено с човешкото достойнство подпомагане на готвачи, хлебари и сладкари (предимно на такива с доказан принос), произтичащо от напреднала възраст, заболяване, кризисно стечение на обстоятелства, нелоялна конкуренция и др.;

  Е/ насърчаване и подпомагане на млади готвачи, сладкари и хлебари, проявили желание и умения за работа в някоя от сферите на кулинарията, чрез обучение и усъвършенстването им в България и чужбина;

  Ж/ провеждане на систематични маркетингови проучвания в областта на ресторантьорството и хотелиерството, вкл. и поддържане на база данни;

  3/ привличане на държавна подкрепа и участие в проекти вкл. международни за подбор на персонал, обзавеждане на хотелско-ресторантьорски комплекси или самостоятелни заведения за хранене; организиране на затворен цикъл: производство на ( здравословни храни и напитки ) - доставка-преработка-предлагане-потребление;

  И/ насърчаване на производители на здравословни храни и напитки, на местни и общонационални специалитети, храни и напитки със специфичен характер и др.

  IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ

  1. (1) Членството в Сдружението е доброволно и неограничено във времето.

  (2) Членовете на Сдружението са:

  а) редовни членове;

  б) почетни членове.

  2. Учредители и членове на Сдружението могат да бъдат само квалифицирани, пълнолетни, дееспособни български граждани (вкл. такива с двойно гражданство), които са приели Устава на Сдружението и според възможностите си действат за постигането на целите и задачите му.

  3. Почетни членове

  (1) Сдружението може да предоставя статут на почетен член на лице, ползващо се с отлична репутация в областта на кулинарното изкуство и имащо заслуги за дейността на Сдружението и/или съществен принос за развитието и/или постигането на целите на Сдружението.

  (2) Статут на почетен член се предоставя от Управителния съвет.

  (3) Почетните членове участват по право в заседанията на Общото събрание без право на глас и без право на участие в управлението на Сдружението.

  4. КЛУБ ДЖУНИЪР

  (1) Членове на Клуб Джуниър могат да бъдат ученици от професионалните гимназии по кулинарство и туризъм с успех над добър (4.00).

  (2) Желаещите да се присъединят към Клуб Джуниър подават заявление до Управителния съвет на Сдружението с писменото съгласие на поне един от родителите/ настойниците на ученика.

  (3) Членовете на Клуб Джуниър имат право да участват на мероприятия, организирани от Сдружението и да получават информация за инициативи и мероприятия на Сдружението. Членовете на Клуб Джуниър не заплащат членски внос.

  5. Членовете на Сдружението подписват Кодекс на честта. Всички имат право да носят специалния Знак на Сдружението.

  6. Желаещите да станат членове на Сдружението отправят писмено заявление до Управителния съвет на Сдружението. Управителният съвет се произнася с решение в срок до два месеца от постъпване на заявлението. Членственото правоотношение възниква при кумулативното наличие на следните условия:

  а) положително решение на Управителния съвет;

  б) подписан от кандидата Кодекс на честта;

  в) заплатен членски внос.

  V. ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

  1. Членските права и задължения (с изключение на имуществените) са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на членството или Сдружението. Делегирането на определени права може да стане само по изрично определения в Устава ред;

  2. Права и задължения на редовните членове на Сдружението:

  (1) Права на редовните членове на Сдружението:

  а) да участват в управлението на Сдружението и в дейността му като цяло;

  б) да предлагат приемането на решения от органите на Сдружението по въпроси от интерес за Сдружението и неговите членове;

  в) да се ползват от имуществото на Сдружението и резултатите от дейността му съгласно разпоредбите на настоящия Устав и решенията на Управителния съвет, нуждите си и доказан принос;

  г) да участват в мероприятия, организирани от Сдружението, при предвидените за съответното мероприятие условия и ред;

  д) да излагат вижданията си и да правят предложния за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Сдружението.

  (2) Задължения на редовните членове на Сдружението:

  а) да спазват разпоредбите на Устава и да се съобразяват с приетите вътрешни правила и решенията на органите на Сдружението;

  б) да съдействат активно за постигане на целите на Сдружението;

  в) да плащат редовно определените членски/ имуществени вноски;

  г) да участват в осъществяването дейността на Сдружението;

  д) да се съобразяват с общите политики и стратегии на Сдружението;

  е) да предоставят на Сдружението информацията и документацията, необходими за водене и поддържане на регистрите за членовете на Сдружението.

  2. Всеки член отговаря за задължения на Сдружението до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Същият НЕ отговаря лично за задълженията на Сдружението.

  3. Членствените права и задължения (с изключение на имуществените) са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт или при прекратяване на членството или Сдружението. Делегирането на определени права може да стане само по изрично определения в Устава ред.


   4. Прекратяване на членството

   Членството може да се прекрати по някой от следните начини:


  (1) с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението в 30-дневен срок преди фактическото напускане;

  (2) при поставяне под ПЪЛНО запрещение. Ако настъпи подобрение на състоянието и преминаване към ОГРАНИЧЕНО запрещение, членството се възстановява с едностранно писмено волеизявление от болния, отправено до Сдружението, към което следва да се приложат доказателства - влязло в сила съдебно решение и медицински документ с окончателната диагноза;

  (3) с изключване поради системно нарушение на Устава, при прояви, които злепоставят и/или уронват престижа и интересите на Сдружението, както и при всяко друго виновно поведение, което прави по-нататъшното членство в Сдружението несъвместимо;

  (4) с отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на Сдружението по неуважителни причини (уважителните причини се доказват в писмен вид);

  (5) поради прекратяване на Сдружението;

  (6) при смърт.

  VI. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

  1. Сдружението формира своя патримониум чрез всички способи, разрешени от Закона и след проверка на произхода на средствата над определения в Закона размер, както следва:

  а) ежегодни членски вноски в размер, определен от „Евро-Ток-Интернешънъл". Плащането се извършва от 01 януари до 30 март на съответната година. Неплащането на една годишна вноска е основание за прекратяване на членството в Сдружението;

  б)/ дарения, спонсорство и завещания. Дарителите получават удостоверение за дарение и се вписват в специална почетна книга. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, права върху движими или недвижими вещи, интелектуална и индустриална собственост, ценности, дялове и акции от търговски дружества и др.;

  в) средства, отпуснати от различни институции в Република България;

  г) средства, осигурени резултат на участието в международни програми и проекти;

  д) допълнителна стопанска дейност;

  е) лихви от депозити;

  ж) приходи от участия в дружества и от ценни книжа;

  з) други.

  2. Сдружението може безвъзмездно да изразходва имуществото си в рамките на своята дейност за постигане на целите и задачите си и съобразно Устава.

  3. Разпоредителни сделки с недвижими имоти се осъществяват от представляващите Сдружението или упълномощени от тях лица след предварително взето решение на Общото събрание при квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове на Сдружението.

  4. Разпоредителни сделки с движими вещи на стойност над десет хиляди лева могат да бъдат осъществявани от представляващите Сдружението или упълномощени от тях лиза след предварително взето решение от Общото събрание при мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

  5. При вземането на решения по чл.41, ал.З от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на Сдружението .

  6. В случай на ликвидация на Сдружението, след удовлетворяване на кредиторите по чл. 15 ЗЮЛНЦ, имуществото се разпределя пропорционално между членовете, съобразно доказания им принос.

  VII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  1. Органи на Сдружението са:

  (1) Общото събрание на Сдружението;

  (2) Управителният съвет на Сдружението;

  (3) Председателят на Сдружението;

  (4) Контролният съвет на Сдружението.

  2. ОБЩО СЪБРАНИЕ

  (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове. Право на участие в общото събрание с право на глас имат всички редовни членове на Сдружението. Председателят, членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет участват в Общото събрание по право.

  (2) Свикване на Общото събрание:

  а) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете му с постоянен адрес в населеното място по местонахождение на седалището с покана. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

  б) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане и по чия инициатива се свиква, име и подпис на инициатора (респ.инициаторите).

  в) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко 30 дни преди насрочената дата. Поканата се обявява и на официалния уеб-сайт на Сдружението: www.euro-toques.bg

  г) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита законно проведено и решенията му са валидни, независимо от броя на присъстващите лица.

  д) Едно лице може да представлява до трима членове от Сдружението на Общото събрание, които неприсъстващи лица се считат за валидно участващи, ако писмени пълномощни, издадени от тях, бъдат представени на председателстващия събранието до момента на отчитане на кворума за даване ход на дневния ред. Преупълномощаване не се допуска.

  е) Всеки участник в Общото събрание има право на един глас.

  ж) Гласуване се допуска и неприсъствено, като Управителният съвет или другите инициатори на събранието трябва да бъдат уведомени предварително за този начин на гласуване от конкретното лице, така че да се гарантира самоличността му и достоверността на волеизявлението.

  з) Решенията се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите членове, като за присъстващи се считат представилите пълномощни или заявилите желание за гласуване чрез факс или електронна поща. Квалифицирано мнозинство се изисква само в случаите, предвидени в настоящия Устав, както и за извършване на разпоредителните сделки, предвидени по-горе и в чл.41, ал.З от ЗЮЛНЦ.

    (3) Общото събрание има право:
      а) изменя и допълва Устава на Сдружението;
    б) да приема други вътрешни актове, които трябва да имат форма на Решения;
      в) да избира и освобождава членове на Управителния съвет, Председателя на Сдружението и членовете на контролния Съвет;

      г) да взема решения за откриване и закриване на клонове;

      д) да взема решения за участие в други професионални организации;

    е) да приема основните насоки и програми на дейността на Сдружението;
      ж) да обсъжда и гласува бюджета на Сдружението;
    з) да взема решения за дължимостта и размера на членските вноски и/или на имуществените такива;
      и) да обсъжда и приема отчета за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет;
    й) да отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на Закон, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

    к) да взема решения за прекратяване и преобразуване на Сдружението;

      л) да взема други решения, предвидени в Устава.

  3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  (1) Висш орган на управление и ръководство е Управителният съвет, който се избира за срок от 3 (три) години измежду членовете на Сдружението и се състои от 5 (пет) члена. Управителният съвет се ръководи от Председател и двама заместник-председатели, които се избират измежду членовете на съвета.

  (2) Управителният съвет:

  а) представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;

    б) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  в) извършва разпоредителни сделки с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава и закона;

  г) свиква Общото събрание на Сдружението и определя дневния ред за неговото заседание;

  д) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

  е) определя реда и организира извършване на дейността на Сдружението, вкл. тази в обща полза и носи отговорност за това;

  ж) определя адреса на Сдружението;

  з) обсъжда и приема мерките за постигане на целите и задачите на Сдружението;

  и) подготвя и внася пред Общото събрание проект за бюджет на Сдружението;

  й) взема решение за учредяване на клубове, центрове и други форми на организация, насочени към реализиране на целите и задачите на Сдружението;

  к) взема решение за учредяване и/или придобиване на участие в търговски дружества, за тяхното реорганизиране и прекратяване;

  л) приема вътрешни актове на Сдружението;

  м) приема, изключва и освобождава членове на Сдружението;

  н) определя ликвидатор;

  о) взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не попадат в компетентността на друг орган;

  п) изработва правила за дейността на Председателя и заместник-председателите;

    р) изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
  (3) В заседанията на Управителния съвет участват със съвещателен глас членовете на Контролния съвет.

  (4) Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя на Сдружението най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок, същото може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат и неприсъствено и/или член на Управителния съвет да гласува неприсъствено, като решенията се оформят в писмена форма и по тях се гласува чрез полагане на подпис под съответното решение, изпратено по факс или електронна поща.

  4. ПРЕДСЕДАТЕЛ

  (1) Председателят представлява Сдружението пред трети лица, като се ръководи стриктно от Решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, а при евентуално отклонение на Решенията на Управителния съвет от тези на Общото събрание, той е длъжен да се ръководи от Решенията на Общото събрание. В оперативното ръководството може да взима и самостоятелни решения, но ако в последствие някое от тях бъде оспорено и отменено от Общото събрание и/или по друг предвиден в закона ред, Председателят носи лична отговорност.

  (2) Председателят на Сдружението е председател и на Управителния съвет на Сдружението. Председателят се избира от Общото събрание и може да бъде преизбиран без ограничение.

  (3) Председателят на Сдружението има следните правомощия:

  а) да осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет;

  б) да утвърждава структурата на административно управление на Сдружението и да назначава служителите му;

  в) да координира връзките с организациите и структурите на Сдружението, да се отчита пред Общото събрание и Управителния съвет;

  г) предлага на Общото събрание на Сдружение състава на Управителния и Контролния съвет;

  д) предлага на Управителния съвет на Сдруженитео насоките и политиката на дейността и развитието на Сдружението;

  е) взема оперативни решения по въпроси, които не са от изричната компетентност на друг орган на Сдружението;

  ж) възлага извършването на действия по пълномощие от името и за сметка на Сдружението.

  з) представлява Сдружението пред всички държавни, общински, съдебни, административни органи и организации, учреждения, трети физически и юридически лица в страната и чужбина.

  (4) Председателят има право да делегира функциите си на някой или и на двамата свои заместници, в който случай и Председателят, и съответният заместник отговарят солидарно за действията си.

  5. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

  (1) Контролният съвет е орган на Сдружението с мандат, равен на този на Управителния съвет и на Председателя.

  (2) Контролният съвет се състои от 3 до 9 физически лица, единият от които е председател, избрани от Общото събрание на Сдружението.

  (3) Контролният съвет има следните правомощия:

  а) следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на Сдружението и на Управителния съвет на същото;

  б) следи за спазване на разпоредбите на Устава на Сдружението от членовете и структурите на Сдружението, както и от неговите органи;

  в) проверява финансовата дейност и счетоводната отчетност на Сдружението и се отчита пред Общото събрание.

  (4) При констатиране на нарушения, Контролният съвет е длъжен незабавно да сезира Председателя и/или Управителния съвет и/или Общото събрание, а при необходимост - и органите на съда и прокуратурата.

  VIII. СРОК НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ

    1. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

    2. Сдружението може да бъде ПРЕКРАТЕНО:


     а) с решение на Общото събрание.
    б) с решение на компетентния съд.
  3. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от избран от Управителния съвет ликвидатор. В случай на спор между Управителния съвет и Общото събрание ликвидаторът се определя от компетентния съд.

  IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    1. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Председателят и секретарят (ако такъв бъде назначен) удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието на протоколите.

    2. Веднъж годишно Сдружението изготвя доклад за дейността си в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

    3. Ако активът от баланса на изтеклата година надмине 500 000 (петстотин хиляди) лева или сумата на приходите от дейността и нетния размер на приходите от евентуални продажби, както и финансовите приходи за изтеклата година надминат 1 (един) милион лева, тогава се прилага НЕЗАВИСИМ ОДИТ при условията на Закона за счетоводство.

    4. Всички въпроси, неуредени в този устав, се регламентират от действащото българско законодателство, а в случай на спор – по споразумение; когато такова не може да бъде постигнато се прилагат действащото в страната материално и процесуално законодателство.При противоречие между норма на българското законодателство и такава от международен договор, ратифициран по предвидения в Конституцията ред, обнародван и влязъл в сила за Република България, съгласно чл. 5 ал. 4 от Конституцията на Република България, с предимство се ползва разпоредбата на международния акт.


  Accueil | Français