Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
Управителният съвет на СНЦ Евро-Ток България свиква редовно годишно общо събрание
Управителният съвет на СНЦ Евро-Ток България свиква редовно годишно общо събрание, което ще се състои на 12 май /събота/ от 11.00 ч. в Гранд Хотел София при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на СНЦ Евро-Ток България за 2011 г.;
2. Приемане на финансов отчет на СНЦ Евро-Ток България за 2011 г.;
3. Приемане на отчетите за дейността и годишните финансови отчети за 2010 г. и 2011 г. на "Евро-Ток България" ЕООД;
4. Освобождаване от финансова отговорност на Управителния съвет на СНЦ Евро-Ток България за 2011 г.;
5. Избор на Председател на СНЦ Евро-Ток България, както и на членове на Управителен и Контролен съвет на сдружението.
6. Разни

Accueil | Français