Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
“Проучване на кулинарното наследство и традиции на България”– регион Ловеч Януари – май 2010г.

Цел на проекта:
Един от основните приоритети на ЕС е развитието на регионите във всички аспекти на тяхното разнообразие в това число и кулинарията.
Необходимостта от кулинарно райониране и изследване на автентичните български ястия е изключително належаща и свързана с нуждата от създаването на качествен туристически продукт – развитие на Кулинарен туризъм.
От изключителна важност е идентификацията, оценяването, анализа и популяризирането на кулинарния феномен, характерен за конкретен регион и неговото представяне сред широката публика.

Евро-Ток България извърши мащабно кулинарно изследване в област Ловеч, В проекта участваха над 40 населени места от всички 8 общини. Изследването бе извършено на базата на анкетни карти, интервюта, събрани рецепти, снимков материал и изложби/дегустации на автентични ястия, приготвени от жени и мъже на възраст над 60 години, знаещи рецептите от своите майки и баби.

Най-важният елемент в проекта е да не се допусне изчезването на типични за региона продукти и ястия. Да се стимулира местния туристически бизнес да предлага типични за региона блюда и да ги промотира, като съществена част от цялостния туристически продукт.

Проектът е от изключителна важност за отделните заинтересовани страни – професионалисти и специалисти, туроператори, местни общности, местни обществени организации, публични организации, земеделски производители, производители на сувенири, съдържатели на атракциони, собственици на хотели и заведения, занаятчии, потребители на туристически услуги в най-широк спектър.

Краен продукт:
На базата на събраната и обработена информацията, ще бъде създадено печатно издание за Кулинарен туризъм – Стара кухня на област Ловеч, което ще включва рецепти на основните, най-характерни за областта автентични ястия, техни снимки, както и съществуващата в района кулинарна лексика.

Ефективност на проекта:
Извършеното подробно изследване и анализ на кулинарните специфики на района ще предостави отлична възможност за поднасяне на информацията в максимално сбит и достъпен вид за отделните целеви групи. Оформянето на автентичния кулинарен облик на област Ловеч ще спомогне за имплементирането му в националните и трансгранични туристически коридори. - една отлична възможност за промоция на Кулинарния туризъм в България и в частност в изследвания регион..

Accueil | Français