Euro-Toques Bulgarie
Des Artisans Cuisiniers au service d'une alimentation saine
 КУЛИНАРЕН ИНВЕНТАР 
 КАЧЕСТВОТО ПРИЗНАТО 
 КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 

Качеството признато от Европа

От 1992 насам, европейски кадър позволи да защитаваме качествените продукти. Става дума за правила отнасящи се до наименованията за произход, защитените географски индикации и удостоверяването на специфичност.

Наименованията за защитен произход подкрепят характеристиките на продукта свързани с произхода му и отъждествяват уменията на производителя с определено географско място.

Защитените географски индикации позволяват защитата на известни географски названия, свързани с определени географски местоположения или определени умения, които се възползват от постоянен контрол, осигурен от независим организъм.

Удостоверяването на специфичност позволява малко по малко да се изгради един европейски фонд на хранителните продукти като се дефинират условията за използването на дадени названия, свързани с определен традиционен начин на производство като „теле под майката” или „фермерско прасе”.

Успоредно с установяването на по-голямо равновесие в производството на едрите земеделски производитили, те ще позволят защитата и промоцията на качествени традиционни продукти, произведени от нашите региони и най-вече тези, които изпитват определени трудности.

Те отговарят също на безпокойството на производителите да разполагат с идентификационни инструменти, които да предотвратят нелоялната конкуренция.

Освен това те осигуряват защита и нужната на консуматора информация в издирването на качествени продукти.

Accueil | Français